Οι εταίροι

Οι εταίροι στο έργο αποτελούν μία ευρωπαϊκή ομάδα με διαφορετικό επιστημονικό υπόβαθρο που αντιπροσωπεύουν τις ομάδες-στόχους και διαθέτουν την εμπειρογνωμοσύνη που απαιτείται για την ανάπτυξη της κατάρτισης: